பொது பிரிவு

திருவள்ளூர் நகராட்சி தேர்வு நிலை நகராட்சியாகும். மேலாளர் பொது நிர்வாகத்தில் நகராட்சி ஆணையாளருக்கு அடுத்து அலுவலக நிர்வாகம் மற்றும் அனைத்து விவகாரங்களும் மேற்பார்வைக்கு இவரே  பொறுப்பு.

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி  
1
சந்திரிகா.பா
மேலாளர்
2
கீதா.கோ
கணக்கர்
3
சத்தியமூர்த்தி.எஸ்
உதவியாளர்
4
பாண்டியன்.என்
உதவியாளர்
5 சரவணன்.ஜே உதவியாளர்
6
திவ்யா
இளநிலை உதவியாளர்
7 பிரியதர்ஷினி.பி இளநிலை உதவியாளர்
8
பிரபாகர்
இளநிலை உதவியாளர்
9 யமுனா தேவி.ஜி இளநிலை உதவியாளர்
10 சிந்து.ஏ இளநிலை உதவியாளர்
11 சிம்பொனி இளநிலை உதவியாளர்
12
சாந்தி
இளநிலை உதவியாளர்
13 திருமதி.கோமதி

 

இளநிலை உதவியாளர்
14 துளசிராமன்.இ தட்டச்சர்
15 சொர்ணம்.ஜி பதிவறை எழுத்தர்
16 சுப்ரமணி.ஆர் அலுவலக உதவியாளர்
17 வெங்கடேசன்.கே இரவு காவலர்