பொது சுகாதார பிரிவு

செயல்பாடுகள்:

பிறப்பு மற்றும் இறப்பு சான்றிதழ்களை பதிவு செய்தல் மற்றும் வழங்குதல் திடக்கழிவு மேலாண்மை, சுகாதாரம், பொது சுகாதாரம்.

நகராட்சி நல அலுவலர் சுகாதார பிரிவின் ஒட்டுமொத்த பொறுப்பாளராக உள்ளார். உணவு கலப்படம், கன்சர்வேட்டரி பணிகள், வீதிகளை சுத்தப்படுத்துதல், வடிகால் பராமரித்தல், தொற்று நோய்களைக் கட்டுப்படுத்துதல், டி & ஓ வர்த்தகங்களுக்கு உரிமம் உறுதி செய்தல், பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவு செய்தல், பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவுக்கான சான்றிதழ்களை வழங்குவதை அவர் கவனித்து வருகிறார். சுகாதார ஆய்வாளர்கள், சுகாதார மேற்பார்வையாளர்கள் மற்றும் சுகாதாரத் தொழிலாளர்கள் நகராட்சி நல அலுவலருக்கு உதவுகிறார்கள்.

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 திரு.கோவிந்தராஜு துப்புரவு அலுவலர்
2 திரு.சுதர்சன் துப்புரவு ஆய்வாளர்
3 காலிபணியிடம் துப்புரவு ஆய்வாளர்
4 காலிபணியிடம் துப்புரவு ஆய்வாளர்
5 கிருஷ்ணன் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
6 ஶ்ரீநிவாசன் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
7 கோட்டிஸ்வரன் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
8 தட்சினாமுர்த்தி துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
9
சுந்தரமூர்த்தி
துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
10
சந்திரன்
துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
11 வேலு ஓட்டுநர்
12 உமாபதி ஓட்டுநர்
13 முருகேசன்.கே ஓட்டுநர்
14 முருகேசன்.கே துலக்குநர்
15 கண்ணன் களப்பணி உதவியாளர்
1 திருமதி.சுஜாதா சித்தா மருத்துவ அலுவலர்
2 காலி பணியிடம் மருந்தாளுநர்
3 திருமதி. கிருபா மகப்பேறு ஆயா