வாக்காளர் விவரங்கள்

திருவண்ணாமலை நகராட்சி 
வார்டு எண் ஆண் பெண்   பிற  மொத்தம் 
1 1590 1801 0 3391
2 1347 1632 0 2979
3 1450 1784 0 3234
4 1924 2108 0 4032
5 1977 2107 0 4084
6 1841 1906 0 3747
7 1621 1674 0 3295
8 1998 2218 0 4216
9 1624 1914 0 3538
10 1553 1730 0 3283
11 1745 1782 0 3527
12 1596 1727 0 3323
13 1526 1664 0 3190
14 2315 2456 0 4771
15 1654 1799 0 3453
16 1619 1613 1 3233
17 1488 1700 0 3188
18 1193 1330 0 2523
19 1896 2036 0 3932
20 2357 2443 0 4800
21 2302 2411 0 4713
22 1480 1708 1 3189
23 1259 1372 0 2631
24 1405 1542 0 2947
25 644 663 0 1307
26 1611 1571 0 3182
27 967 1012 0 1979
28 1716 1793 0 3509
29 1437 1506 1 2944
30 1662 1599 0 3261
31 1171 1232 0 2403
32 1534 1627 0 3161
33 1651 1777 6 3434
34 1677 1760 0 3437
35 2101 2343 0 4444
36 1863 2144 0 4007
37 1936 1938 0 3874
38 1383 1546 1 2930
39 1925 2040 0 3965
மொத்தம் 64038 69008 10 133056