அலுவலர் விவரங்கள்

பதவி கைபேசி எண்
மேலாளர் 9442201806
நகராட்சி பொறியாளர் 9442201804
பொறியாளர் பொறியாளர்கள்  9442201807, 9442201808
வருவாய் ஆய்வாளர் 9442201817
நகரமைப்பு அலுவலர் 9442201805
நகரமைப்பு ஆய்வாளர் 9442201814
கணினி உதவி திட்ட அமைப்பாளர் 9442201822
சுகாதார ஆய்வாளர்கள் 9442201809, 9442201810, 9442201850,9442201845,  9442201824,