பொது பிரிவு

திருக்கோவிலுரர் நகராட்சியானது  மேலாளர் பொது நிர்வாகத்தில் நகராட்சி ஆணையாளருக்கு அடுத்து அலுவலக நிர்வாகம் மற்றும் அனைத்து விவகாரங்களும் மேற்பார்வைக்கு இவரே  பொறுப்பு.

வ. எண் பெயர்
(திரு/திருமதி/செல்வி) 
பதவி 
1 காலிப்பணியிடம் தலைமை எழுத்தர்
2  எ.மங்கலம் இளநிலை உதவியாளர்
3  எம்.அண்ணாமலை இளநிலை உதவியாளர்
4  ஜி.தமிழரசி இளநிலை உதவியாளர்
5  எம்.இளமதி இளநிலை உதவியாளர்
6 காலிப்பணியிடம் தட்டச்சர்
7 காலிப்பணியிடம் பதிவறை எழுத்தர்
8  பி.காதர்கான் அலுவலக உதவியாளர்
9  எ.சக்திவேல் அலுவலக உதவியாளர்
10 ஆனந்தராஜ் இரவு காவலர்