பொறியியல் பிரிவு

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 பாஸ்கரன் த
நகராட்சி பொறியாளர்
2 சித்ரா.பி பொதுபணிமேற்பார்வையாளர்
3 காலிபணியிடம் பணி ஆய்வர்
4 காலிபணியிடம் பணி ஆய்வர்
5 காலிபணியிடம் படவரைவாளர்
6 காலிபணியிடம் மின் பணியாளர்
7 காலிபணியிடம் குழாய் பொருத்துநர்