பொது பிரிவு

துவாக்குடி நகராட்சி ஒரு இரண்டாம் நிலை நகராட்சியாகும். மேலாளர் பொது நிர்வாகத்தில் நகராட்சி ஆணையாளருக்கு அடுத்து அலுவலக நிர்வாகம் மற்றும் அனைத்து விவகாரங்களும் மேற்பார்வைக்கு இவரே  பொறுப்பு.

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி  
1 ரத்தனப்பா.எஸ் மேலாளர்
2 ராகவேந்திரன்.வி  உதவியாளர்
3 முருகையா.பி இளநிலை உதவியாளர்
4  பா.ஶ்ரீநாத் இளநிலை உதவியாளர்
5  மெர்சின் லுரசீயா.டி  இளநிலை உதவியாளர்
6 நிர்மலா.கே பதிவறை எழுத்தர்
7 மலர்விழி.பி அலுவலக உதவியாளர்
8 கிருஷ்ணமூர்த்தி.பி ஓட்டுனர்