ஆணையாளர்

நகராட்சி ஆணையாளர்

 

பெயர் திரு.இ.பட்டுசாமி
அலுவலக முகவரி நகராட்சி ஆணையர்(பொ),

திருச்சி தஞ்சை நெடுŠசாலை,

துவாக்குடி

தொலைபேசி 04321-2500024
மெயில் commr.thuvakudi@tn.gov.in