தகவல் உரிமை சட்டம்

1. தகவல் உரிமைச் சட்டம் பொது அதிகாரிகளின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் குடிமக்களுக்கு தகவல்களைப் பெறுவதற்கான உரிமையை வழங்குவதற்காகவும், செயல்பாட்டில் வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் பொறுப்பு ஊக்குவிக்கும் நோக்கில் 2005 ஆம் ஆண்டின் மத்திய சட்டம் எண் 22 எனப்படும் தகவல் உரிமை சட்டம் என்ற ஒரு நிலையை இந்திய அரசு இயற்றியுள்ளது. ஆணையார் கையாளும் விஷயங்களில் தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் தகவல் தேவைப்படும் எந்தவொரு நபரும்  பிரதிநிதித்துவத்தை பொது தகவல் அலுவலர் மற்றும் மேலாளர், நகராட்சி … Read more