விடுதிகள்

வ.எண். விடுதிகள் பெயர் தெரு பெயர்
1 சுகம் வி இ ரோடு
2 ஆல்வின் தேவபுரம்
3 ஜானி வி இ ரோடு
4 விசாகா பாலவிநாயகர் கோவில் தெரு
5 பிருந்தாவன் பாலவிநாயகர் கோவில் தெரு
6 பால் சொர்ணம் பாளையங்கோட்டை ரோடு
7 பால்சன் எட்டையபுரம் ரோடு
8 கீதா போல்பேட்டை
9 கௌரி சங்கர் ஜின் பாக்டரி ரோடு
10 சங்கீதா பாளை ரோடு
11 ஹோட்டல் நளாஸ் பாளையங்கோட்டை ரோடு
12 பெல் ஹோட்டல் தெற்கு பீச் ரோடு