வருவாய் பிரிவு

வருவாய் பிரிவு

வ.எண். பெயர்
(திரு/திருமதி/செல்வி)
பதவி
1 கே.வி.கணேசன் வருவாய் ஆய்வாளர்
2 எம்.வீரக்குமார் வருவாய் ஆய்வாளர்
3 எம்.ஜெசுதாசன் டி குரூஸ் வருவாய் உதவியாளர்
4 ஏ.ஜாண்சன் வருவாய் உதவியாளர்
5 எம்.மணிராஜ் வருவாய் உதவியாளர்
6 ஏ.ஜெசு நசரேன் வருவாய் உதவியாளர்
7 எஸ்.முருகானந்தம் வருவாய் உதவியாளர்
8 ஏ.ராஜேஷ் வருவாய் உதவியாளர்
9 ஏ.முத்துகுமார் வருவாய் உதவியாளர்
10 பி.ராஜேஷ் வருவாய் உதவியாளர்
11 எஸ்.அரவிந்தராஜ் வருவாய் உதவியாளர்
12 ஆர்.சந்தன நாகராஜ் வருவாய் உதவியாளர்
13 எஸ்.சீனிவாசகண்ணன் வருவாய் உதவியாளர்