பொறியியல் பிரிவு

பொறியியல் பிரிவு

வ.எண். பெயர்
(திரு/திருமதி/செல்வி)
பதவி
1 சேர்மகனி செயற்பொறியாளர்
2 வி.பிரின்ஸ் ராஜேந்திரன் உதவி பொறியாளர்
3 க.காந்திமதி உதவி பொறியாளர்
4 ஏ.ராமசந்திரன் உதவி பொறியாளர்
5 ஏ.நாகராஜன் இளநிலை பொறியாளர்
6 பி.பாண்டி இளநிலை பொறியாளர்
7 இ.ஆறுமுகம் உதவி பொறியாளர்
8 எம்.சரவணன் உதவி செயற்பொறியாளர்
9 எம்.ரம்ஜான் சுலைமான் ஆச்சி மின் கண்காணிப்பாளர்
10 கே.பாபு மின் கண்காணிப்பாளர்
11 எஸ்.மாரிமுத்து மின் கண்காணிப்பாளர்
12 எஸ்.ஜெ.மணிகண்டகுமார் செயல்திறன் பணியாளர் நிலை 1
13 எம்.மந்திரமூர்த்தி செயல்திறன் பணியாளர் நிலை 1
14 எம்.அதிஸ்குமார் செயல்திறன் பணியாளர் நிலை 1
15 எஸ்.ராமமூர்த்தி செயல்திறன் பணியாளர் நிலை 1
16 ஜே.நிக்சன் செயல்திறன் பணியாளர் நிலை 1
17 பி.பாலசுப்பிரமணியன் செயல்திறன் பணியாளர் நிலை 1
18 பி.பாலசுப்பிரமணியன் செயல்திறன் பணியாளர் நிலை 1
19 பி.பாலசுப்பிரமணியன் செயல்திறன் பணியாளர் நிலை 1
20 பி.ஆறுமுக குமார் செயல்திறன் பணியாளர் நிலை 1
21 ஏ.சார்லஸ் ஜெயக்குமார் செயல்திறன் பணியாளர் நிலை 1
22 ஜி.எம்.கிளாட்வின் செயல்திறன் பணியாளர் நிலை 1
23 எஸ்.மகாராஜா செயல்திறன் பணியாளர் நிலை 1
24 பி.பிரட்ரிக் மாரக் செயல்திறன் பணியாளர் நிலை 2
25 எஸ்.மாரியப்பன் செயல்திறன் பணியாளர் நிலை 2
26 பாலகிருஷ்ணன் செயல்திறன் பணியாளர் நிலை 2
27 ஏ.சாம்ராஜ் செயல்திறன் பணியாளர் நிலை 2
28 பி.செல்வராஜ் தொழில் நுட்ப உதவியாளர்
29 ஐ.பவுல் தாமஸ் ஓட்டுநர்
30 எஸ்.செல்வமூர்த்தி ஓட்டுநர்
31 எம்.முனியாண்டி ஓட்டுநர்
32 எம்.ரகுநாத் ஓட்டுநர்
33 என்.ஜெயலெட்சுமி ஓட்டுநர்