கல்வி நிறுவனங்கள்

தனியார் பள்ளிகள்

1 கால்டுவெல் மேல்நிலைப்பள்ளி
2 புனித சேவியல் ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி
3 காரபேட்டை நாடார் ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி
4 சுப்பையா வித்யாலயம் ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி
5 எஸ்.ஏ.வி மேல்நிலைப்பள்ளி
6 புனித மேரீஸ் ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி
7 புனித இன்னாசியார் மேல்நிலைப்பள்ளி
8 வி வி மேல்நிலைப்பள்ளி
9 வி வி டி மேல்நிலைப்பள்ளி
10 சி எம் மேல்நிலைப்பள்ளி
11 சுப்பையா வித்யாலயம் பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி
12 தஸ்நேவிஸ் மேல்நிலைப்பள்ளி
13 லசால் மேல்நிலைப்பள்ளி
14 புனித அலாசியஸ் மேல்நிலைப்பள்ளி
15 காரபேட்டை நாடார் பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி
16 விக்டோரியா பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி
17 இக்னாசியஸ் பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி
18 பீ எம் ஒர்னல்ஸ் லசால் மேல்நிலைப்பள்ளி
19 எம் கே மேல்நிலைப்பள்ளி
20 சி எம் பிரைமரி பள்ளி
21 தாகூர் நினைவு பள்ளி

அரசு பள்ளி

22 சீனா வானா உயர்நிலைப்பள்ளி

தனியார் உயர்நிலைப்பள்ளி

23 சின்னமணி நாடார் உயர்நிலைப்பள்ளி
24 சி எம் உயர்நிலைப்பள்ளி
25 பீ எம் ஒர்னல்ஸ் லசால் உயர்நிலைப்பள்ளி

மெட்ரிக் பள்ளி

26 புனித தாமஸ் மேல்நிலைப்பள்ளி
27 ஹோலிகிராஸ் ஆங்கிலோ இந்தியன் மேல்நிலைப்பள்ளி
28 ஶ்ரீகாமாட்சி வித்யாலயா மேல்நிலைப்பள்ளி
29 ஸ்டார் மேல்நிலைப்பள்ளி
30 ஏ பி சி மேல்நிலைப்பள்ளி
31 கமாக் மேல்நிலைப்பள்ளி