அம்ருட் திட்டம்

அம்ருட் திட்டம் 2017-20

Name of the Work – Providing Children’s park and Play filed

AS No:The Chairman and Management Director,  TUFIDCO, Chennai Roc.No.TUFIDCO/AMRUT/823/AM(M)      /2017 dated:  20.11.2017

  • Estimate Amount – Rs.252.50 Lakhs
  • No. of works taken up – 6 Nos.
  • Date of Tender – 08.03.2018
  • Date of Work Order – 05.04.2018
  • Present Stage of work – 4 Nos. work completed and balance work in progress
  • Expenditure So far – Rs.125.73 Lakhs