Help Line

 

POLICE STATION
 
T5 POLICE STAION, 2, DEVI NAGAR, 2ND STREET, KARUMARI AMMAN NAGAR, MGR NAGAR, THIRUVERKADU, CHENNAI – 600 077 044 –  2680 0081
FIRE STATION
 
ARAVIND NAGAR, THIRUVERKADU, CHENNAI – 600 077.  
23, KOLADI MAIN ROAD, THIRUVERKADU, CHENNAI – 600 077.

 

9043334424