மழைநீர் வடிகால்

மழைநீர் வடிகால் மொத்த நீளம் 45.00  கி.மீ
திறந்த வெளி வடிகால் 45.00  கி.மீ.