பொறியியல் பிரிவு

வ. எண் பெயர்
(திரு/திருமதி/செல்வி)
பதவி
1 அ. வள்ளி நகராட்சி பொறியாளர்
2 தா. சாந்தகுமார் பொதுப்பணி மேற்பாவையாளர்
3 க.ராமலிங்கம் மின்கம்பியாளர்
4 எல்.விஜயகுமார் மின்கம்பியாளர்
5 காலிப்பணியிடம் மின் கம்பி உதவியாளர்
6 எம்.ஜி.ரவி மின்கம்பி உதவியாளர்
7 ச.இளம்வழுதி ஈப்பு ஓட்டுநர்
8 காலிப்பணியிடம் குடிநீர் மின் க்ம்பியாளர்
9 காலிப்பணியிடம் குடிநீர் மின்கம்பியாளர்
10 எ. சுப்பிரமணியன் குழாய் பொருத்துநர்
11 எம்.கருணாநிதி குழாய் திருப்புநர்
12 காலிப்பணியிடம் குழாய் துலக்குநர்
13 கே.ஜி.கருணாகரன் இரவு காவலர்
14 அ.ஜோதி இரவு காவலர்
15 சி.அஜித் இரவு காவலர்
16 இ.கோபால் தண்ணீர் வண்டி ஓட்டுநர்
17 ரா.இளஞ்செழியன் தண்ணீர் வண்டி ஓட்டுநர்