பொது பிரிவு

திருவத்திபுரம் நகராட்சி இரண்டாம்  நிலை நகராட்சியாகும். மேலாளர் பொது நிர்வாகத்தில் நகராட்சி ஆணையாளருக்கு அடுத்து அலுவலக நிர்வாகம் மற்றும் அனைத்து விவகாரங்களும் மேற்பார்வைக்கு இவரே  பொறுப்பு.

வ. எண் பெயர்
(திரு/திருமதி/செல்வி)
பதவி  
1 என். இராமலிங்கம் மேலாளர்
2 பா.சிவானந்தகுமார் உதவியாளர்
3 கே. மோகன் கணக்கர் (உதவியாளர்)
4 ஆர்.ராமசாமி இளநிலை உதவியாளர்
5 ஜி.கனிமொழி தே. நி. இளநிலை உதவியாளர்
6 மாலதி எஸ் தே.நி.  இளநிலை உதவியாளர்
7 து.கீர்த்திவாசன்  இளநிலை உதவியாளர்
8
பா. சூரியா இளநிலை உதவியாளர்
9 காலி பணியிடம்
தட்டச்சர்
10 காலி பணியிடம் பதிவறை எழுத்தர்
11 ஏ.மீனாட்சி அலுவலக உதவியாளர்
12 ர. ஆனஸ்ட்ராஜ் அலுவலக உதவியாளர்