பொது பிரிவு

திருவத்திபுரம் நகராட்சி இரண்டாம்  நிலை நகராட்சியாகும். மேலாளர் பொது நிர்வாகத்தில் நகராட்சி ஆணையாளருக்கு அடுத்து அலுவலக நிர்வாகம் மற்றும் அனைத்து விவகாரங்களும் மேற்பார்வைக்கு இவரே  பொறுப்பு.

வ. எண் பெயர்
(திரு/திருமதி/செல்வி)
பதவி  
1 எச்.கவிதா மேலாளர்
2 க.கனிமொழி உதவியாளர்
3  பிரேமா  கணக்காளர்
4 மாலதி எஸ்  இளநிலை உதவியாளர்
5 து.கீர்த்திவாசன்  இளநிலை உதவியாளர்
6 கே.ஸ்ரீனிவாசன்
இளநிலை உதவியாளர்
7 ஜி.ருபினி இளநிலை உதவியாளர்
8 காலி பணியிடம்
தட்டச்சர்
9 ஜெ. சுரேஷ்குமார் பதிவறை எழுத்தர்
10 ஏ.மீனாட்சி அலுவலக உதவியாளர்
11 ர. ஆனஸ்ட்ராஜ் அலுவலக உதவியாளர்