சாலைகள்

மொத்த சாலைகளின் விவரம்

சாலைகள்
தார் சாலை 72.870 கி.மீ
கான்கீரிட் சாலை 68.061 கி.மீ
மண் சாலை 6.095 கி.மீ
மொத்தம் 146.026  கி.மீ
மொத்த மாநில நெடுஞ்சாலை நீளம் 6.08 கி.மீ
மொத்த தேசிய நெடுஞ்சாலை நீளம் 2.00 கி.மீ