எரிவாயு – தகனமேடை விபரம்

எரிவாயுதகனமேடை விபரம்

வரிசை எண்.

எரிவாயு தகன  மேடை முகவரி

தகனம்  வகை

பராமரிப்பு விவரம்

தொடர்பு  எண். (கைபேசி எண்)

1

ஆற்றங்கரை தெரு, திருவத்திபுரம் எரிவாயு செய்யார் அபிவிருத்தி அறக்கட்டளை
(Cheyyaru Development Trust.)
திருவத்திபுரம்.
94861 86815

ஒருங்கிணைப்பு அலுவலர்  (Nodal Officer) /துப்புரவு ஆய்வாளர் விவரங்கள

வரிசை எண்.

பதவி

அலுவலரின் பெயர்
(திரு.)

தொடர்பு எண். (கைபேசி எண்)

1

ஒருங்கிணைப்பு அலுவலர் (Nodal Officer) எஸ்.பாலசுப்ரமணியன் 80569 54469

2

துப்புரவு ஆய்வாளர் எஸ். ராமலிங்கம் 99942 09031