நியமனக் குழு

நியமனக் குழு என்பது ஒரு சட்டப்பூர்வமான குழு. நியமனக் குழுவின் வரம்புக்குட்பட்ட பதவிக்கான நியமனங்களை
மேற்கொள்வதற்கு குழு பொறுப்பாகும்.

குழுவின் காலம்:  ஐந்து ஆண்டுகள்

வ. எண் பெயர் வார்டு எண் பாலினம் தந்தை/கணவர் பெயர் கட்சி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட விவரம்
1 பேபி ராணி,  பா.

7

பெண்

பாபு

திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் எதிர்ப்பின்றி
(Unopposed)