முக்கியமான தொடர்புகள்

முக்கியமான தொடர்பாக

Office Name Phone No.
Police Station 04366-220228, 09498100865
Fire Station 04366-242101
Railway Station 04366 240273
Head Post Office 4366222022
Government Hospital 9443282313
Electricity Board (EB) 04366-244099
Thasildar 04366-221003
LIC 04366-220175