சாலைகள்

 தற்போதுள்ள சாலைகள்

தார் சாலைகள் : 62.310 கி.மீ.
சிமென்ட் கான்கிரீட் சாலைகள் : 10.220 கி.மீ
மண் சாலைகள் : 8.270 கி-மீ.
மொத்தம் சாலைகள் : 80.880 கி.மீ.
நெடுஞ்சாலைகளின் மொத்த நீளம் : 7.840 கி.மீ.
NH இன் மொத்த நீளம் : 4.200 K.M.