வருவாய் பிரிவு

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 காலிப்பணியிடம் வருவாய் ஆய்வாளர்
2 கே ஜேம்ஸ்பால்ராஜ் சிறப்பு வருவாய் ஆய்வாளர்
3 அந்தொணி ஆன்செலா வருவாய் உதவியாளர்
4 சி கார்த்திகயன் வருவாய் உதவியாளர்(கூ.பொ)
5 அரவிந்தராஜ் வருவாய் உதவியாளர்
6 காலிபணியிடம் வருவாய் உதவியாளர்