பொறியியல் பிரிவு

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 சந்திரசேகரன் என் நகராட்சி பொறியாளர்
2 விஜேயேந்திரன் ஓவர்சீயர்
3 பாண்டியன் ச மின் கம்பியாளர்
4 செல்வகுமார் மின்கம்பி உதவியாளர்
5 சிற்றரசன் மு ஓட்டுநர்
6 காலிப்பணியிடம் மின்கம்பியாளர்
7 காலிப்பணியிடம் மின்கம்பி உதவியாளர்
35 தியாகராஜன் பேருந்து நிலைய காவலர்