திடக்கழிவு மேலாண்மை

உரக்கிடங்கு 4.50 ஏக்கர்
வீட்டுக்கு வீடு குப்பை சேகரித்தல்
1 to 24 வார்டுகள்
குப்பை சேகரிக்கும் அளவு
8 மெ.டன் (நாள் ஒன்றுக்கு)
தள்ளுவண்டி 22 எண்ணிக்கை
காம்பாக்டர் தொட்டி
34 எண்ணிக்கை
வாகனங்கள்
 10  எண்ணிக்கை
சிறிய டிப்பர் லாரி
1 எண்ணிக்கை
காம்பாக்டர் லாரி
1 எண்ணிக்கை
இலகுரக வாகனம்
8 எண்ணிக்கை