சாலைகள்

நகரில் உள்ள சாலைகளின் விவரம்

சாலைகளின் வகை
நீளம்
தார் சாலை 9.261 K.M.
சிமெண்ட் சாலை 9.408 K.M.
மண்சாலை 4.618 K.M.
மொத்தம் 22.287 K.M.
மாநில நெடுஞ்சாலை 6.00 K.M.
தேசிய நெடுஞ்சாலை 6.00 K.M.