விடுதிகள்

சைவம்
வ. எண். ஓட்டல் பெயர்  விலாசம்
1 சீனிவாசா ஃகேப் கிருஷ்ணகிரி ரோடு, திருப்பத்தூர்
2 ஆனந்தகிருஷ்ணா ஓட்டல் கிருஷ்ணகிரி ரோடு, திருப்பத்தூர்
3 லஷ்மி ஃகேப் வாணியம்பாடி ரோடு, திருப்பத்தூர் 
4 ஷர்மா ஃகேப்  கச்சேரி தெரு, திருப்பத்தூர் 
அசைவம்
1 ஷரீப் ஓட்டல் கிருஷ்ணகிரி ரோடு, திருப்பத்தூர்
2 ஆர்.ஆர் ஓட்டல் கிருஷ்ணகிரி ரோடு, திருப்பத்தூர்
3 இளங்கோ ஓட்டல் கிருஷ்ணகிரி ரோடு, திருப்பத்தூர்
4 கண்ணன் ஓட்டல் கிருஷ்ணகிரி ரோடு, திருப்பத்தூர்
தங்கும் விடுதி
வ. எண். தங்கும் விடுதியின் பெயர்  விலாசம்
1 திருமலை தங்கும் விடுதி 52A, கிருஷ்ணகிரி ரோடு
2 சுந்தர் தங்கும் விடுதி 30B,  கிருஷ்ணகிரி ரோடு
3 சிவராஜ் தங்கும் விடுதி 70, பழனிசாமியார் ரோடு, திருப்பத்தூர்
4 வெற்றிவேல் தங்கும் விடுதி 71/1,71/2, பழனிசாமியார் ரோடு
5 சங்கர் தங்கும் விடுதி கச்சேரி தெரு, திருப்பத்தூர் 
6 கிருஷ்ணா தங்கும் விடுதி கிருஷ்ணகிரி மெயின் ரோடு, திருப்பத்தூர்
7 மைதிலி தங்கும் விடுதி கிருஷ்ணகிரி மெயின் ரோடு, திருப்பத்தூர் @  துரைசாமியார் ரோடு
8 லஷ்மி தங்கும் விடுதி வாணியம்பாடி மெயின் ரோடு, திருப்பத்தூர் 
9 ராமா தங்கும் விடுதி வாணியம்பாடி மெயின் ரோடு, திருப்பத்தூர் 
10 மாடர்ன் தங்கும் விடுதி வைத்தியர் சென்னமூர்த்தி தெரு
11 பத்மம் தங்கும் விடுதி வாணியம்பாடி ரோடு
12 சாரதி தங்கும் விடுதி வாணியம்பாடி ரோடு
13 மாதா தங்கும் விடுதி வாணியம்பாடி ரோடு
14 அலங்கார் தங்கும் விடுதி தருமராஜா கோயில் தெரு 
15 டிஎன்டி தங்கும் விடுதி காந்தி ரோடு, திருப்பத்தூர் 
16 விஜயா தங்கும் விடுதி வைத்தியர் சென்னமூர்த்தி தெரு
17 ராஜா ராணி ஓட்டல் நெ.1A, த.நா.வீ.வ.வாரியம் பகுதி-II, பேருந்து நிறுத்தும் இடம் 
18
ஓட்டல் ஹில்ஸ் 99, கிருஷ்ணகிரிரோடு, திருப்பத்தூர்