பிற அனைத்து திட்டங்கள்

திருப்பத்தூர் நகராட்சி

திட்டப்பணிகளின் சுருக்கம்

Sl.No Scheme    No of Projects Project Cost(in Cr) Completed On Going Not Started
1 15th CFC 22 4.21 4 9 9
2 15thCFC-Health 1 0.25 1 0 0
3 CGF 1 0.42 0 1 0
4 CMBFS-COMMON KITCHEN 1 0.15 0 1 0
5 Dormant Account and Interest Fund 2 1.73 0 0 2
6 Kalaignar Nagarpura Mempatu Thittam 8 8.61 1 5 2
7 Nagarpura Salai Mempattu Thittam 1 0.58 0 0 1
8 Namakku Naame Thittam 9 1.03 3 3 3
9 O&M GAP FILLING INTEREST FUND 4 0.18 4 0 0
10 State Urban Infrastructure Development Fund 1 4.74 0 0 1
11 Swach Bharath Mission 1 9.53 0 1 0
12 TURIP 22 28.1 6 16 0
13 TURIP SAVINGS FUND 5 8.05 0 5 0
14 UIDSSMT Revolving Fund(TUFIDCO Loan) 3 12.95 0 3 0
Total : 81 80.53 19 44 18