பிற அனைத்து திட்டங்கள்

திருப்பத்தூர் நகராட்சி

திட்டப்பணியின் விவரங்கள்

SUH-DAY NULM Solid Waste Management UGSS Capital Grant Fund & O&M
TURIP IUDM Revolving fund of UIDSSMT

 

திட்டப்பணிகளின் சுருக்கம்

Sl.
No.
Name of the ULB Name of Scheme Estimate Amount (In Lakhs) No of Works Completed progress To be Commenced Expenditure in lakhs Remarks
1 Tirupattur SDRF – 2019 109.50 75 66 9
2 SWM – 2015-16 247.90 7 3 4 192.13
3 SBM 7th SHPC (2017-2018)
a MCC – 2017-18 241.05 4 2 2 83.67
b Supply and delivery of Battery Operated Vehicle 20 Nos 36.00 1 1 36.00
c Supply and delivery of Light Commercial Vehicle 4 Nos 22.40 1 1 22.40
d Supply and delivery of 6000 ltrs capacity truck mounted high pressure jet roding cum sewage suction machine. 49.00 1 1
e Bio Mining 953.00 1 1
4 Onsite Compost 20.80 12 9 1 2 13.80
5 Special Shelter 2017-18 65.00 1 1
6 CGF and O&M Fund 2017-18 45.00 1 1 21.50
7 TURIP 2018-19 1012.00 28 4 24 217.00
8 Internal Plumbing UGD (Tufidco Loan Fund 2018-19) 1020.00 2 2
9 Internal Plumbing Water Supply (Tufidco Loan Fund 2018-19) 275.00 1 1
10 SBM 8th SHPC (2019-2020)
a Supply and delivery of Battery Operated Vehicle 16 Nos 28.80 1 1
b Supply and delivery of Light Commercial Vehicle 2 Nos 11.20 1 1
c Purchase of Excavator Backhoe loader 1 No 28.50 1 1
Total 4165.15 138 86 49 3 586.5