வருவாய் பிரிவு

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 பிரகாஷ் வருவாய் ஆய்வாளர்
2 ஸ்ரீராம் சுதிர் வருவாய் ஆய்வாளர்
3 கோவிந்தராஜன்  . டி வருவாய் உதவியாளர்
4 ஆறுமுகம் வருவாய் உதவியாளர்
5 செல்வி வருவாய் உதவியாளர்
6 வி  சீனிவாசன் வருவாய் உதவியாளர்
7 சீனிவாசன் வருவாய் உதவியாளர்
8 குழந்தை யேசு வருவாய் உதவியாளர்
9 நாகலிங்கம் வருவாய் உதவியாளர்
10 ஆனந்த்குமார் . டி வருவாய் உதவியாளர் (தற்காலிகபணிநீக்கம்)
11 ஜாய்ஸ்மேரி . அ அலுவலக  உதவியாளர்