நகர மன்ற தீர்மானங்கள்

2018 2019 2020 2021 2022        
Jan-2018 Jan 2019

7.1.19

25.1.19

29.1.19

Jan 2020

06.01.2020

31.01.2020

 

 

Jan 2021

13.01.21

 

         
Feb-12.02.18

Feb-28.2.18

Feb 2019

12.2.2019

28.2.2019

Feb 2020
28.02.20
 Feb 2021

08.02.21

11.02.21

25.01.21

         
Mar 2018 Mar 2019  Mar 2020 

16.03.2020

31.03.2020

 Mar 2021
NO MEETINGS HELD  DUE TO LOKSABHA ELECTION 2021
         
APR 2018 Apr 2019  Apr2020

 30.04.2020

 Apr 2021
NO MEETINGS HELD  DUE TO LOK SABHA ELECTION 2021 
         
May-09.05.18

May-18.05.18

May 2019
NO MEETINGS HELD  DUE TO PARLIAMENTARY ELECTION 2019
May 2020

 29.05.2020

 May-2021

 04.05.2021

26.05.2021

         
June 6.6.18

June-22.06.18

June 2019
14.6.19
June 2020

 01.06.2020

29.06.2020

 

 June-2021

 10.06.2021

23.06.2021

         
July 2018 July 2019
July2020

 08.07.2020

31.07.2020

 

 July-2021

 05.07.2021

12.07.2021

23.07.2021

30.07.2021

         
August 2018

14.08.18

21.08.18

24.08.18

31.08.18

Aug  2019  August202028.08.2020 August-2021

 09.08.2021

25.08.2021

 

         
Sept. 2018

10.9.18-ord.

10.9.18-urgent

26.09.18

Sep  2019 Sept-2020

 17.09.2020

30.09.2020

 

 Sept 2021

14.09.2021

24.09.2021

30.09.2021

         
Oct-2018

17.10.18

31.10.18

Oct  2019
Nil
Oct-2020

22.10.2020

 

Oct-2020

 12.10.2021

22.10.2021

 

         
Nov-2018

Nov 2019

04.11.2019

29.11.2019

 Nov 2020

 02.11.2020

18.11.2020

 

 

 

 

 

 

Dec 2018 Dec  2019  DEC 2020

08.12.2020

11.12.2020

14.12.2020

31.12.2020