திடக்கழிவு மேலாண்மை

உரம் யார்டு 1 எண் (15.00 ஏக்கர்)
கதவு முதல் கதவு சேகரிப்பு 1 முதல் 39 வார்டு வரை
குப்பைகளின் அளவு 60 மெ.டன் (ஒரு நாளைக்கு)
புஷ் வண்டிகள் 172
டம்பர் பிளேஸர் பின் 64
வாகனம்
முக்கோண சுழற்சி 100
டம்பர் பிளேஸர் 5
டிப்பர் லாரி 5
மினி டிப்பர் லாரி 5
காம்பாக்டர் லாரி 11
ஜெட் ரோடிங் வாகனம் 1
டெசிலிட்டிங் வாகனம் 2
ஸ்கிட் ஸ்டீயர் லோடர் 1
கிராலர் டோஸர் 1
தெரு துடைத்தல் 1
எல்.எம்.வி 8
ஜே.சி.பி 3
மினி அகழ்வாராய்ச்சி 1