சாலைகள்

சாலைகள்

இந்த ஊரில் தற்போதுள்ள சாலைகளின் நிலைகள்

சாலைகள் நீளம்
பிளாக் டாப் 77.867 கி.மீ
சிமென்ட் கான்கிரீட் 96.554 கி.மீ
பேவர் பிளாக் 2.235 கி.மீ
WBM 1.401 கி.மீ.
மொத்தம் 178.057 கி.மீ
NHAI இன் மொத்த நீளம் 4.000 கி.மீ
NH இன் மொத்த நீளம் 3.909 கி.மீ
மாநில நெடுஞ்சாலைகளின் மொத்த நீளம் 9.347 கி.மீ