எரிவாயு மின்தகனமேடை மற்றும் மயானங்கள் விபரம்

வரிசை எண் எரிவாயு தகன மேடை முகவரி தகனம்வகை பராமரிப்பு விவரங்கள் தொடர்புஎண் 
1 தர்காஸ் ரோடு, மேற்கு தாம்பரம் எரிவாயு பழைய தாம்பரம் கிராம நல சங்கம், சென்னை 45 9940596225

9840106900

 

ஒருங்கிணைப்புஅலுவலர்மற்றும்துப்புரவுஆய்வாளர்விவரங்கள்

வரிசை எண் பதவி அலுவலரின்பெயர்

திரு/திருமதி

தொடர்பு எண் 

 

1 ஒருங்கிணைப்புஅலுவலர் எ.ஆர்.மொஹிதீன், துப்புரவு அலுவலர் 9677257154
2 துப்புரவுஆய்வாளர் ஆர்.ஜனார்த்தனம்

எ.சாமுவேல்

கே.வி.செந்தில் குமார்

எம்.காளிதாஸ்

9677257162

9677257163

 9677257165 

9677257161