மழைநீர் வடிகால்

சிவகங்கை நகராட்சியின் தற்போதைய நிலை.

மழை நீர் வடிகால்களின் மொத்த நீளம் 62.256 கி.மீ.
நல்ல நிலையில் உள்ளது 45.060 கி.மீ.
கச்சா மழைநீர் வடிகால் 17.196 கி.மீ.

மேலே உள்ள அட்டவணையில் வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் கிட்டத்தட்ட 75% சாலையில் மழை நீர் வடிகால் வழங்கப்பட்டிருப்பதைக் குறிக்கிறது.