மக்கள் தொகை

முக்கிய_ அம்சங்கள்
சிவகங்கை நகராட்சி
2011 சென்சஸ் மக்கள் தொகை
வார்டு
மொத்த மக்கள் தொகை
ஆண் பெண்
1 2586 1328 1258
2 853 408 445
3 1238 638 600
4 2092 1009 1083
5 896 439 457
6 829 417 412
7 1020 505 515
8 981 511 470
9 695 361 334
10 1546 773 773
11 2341 1178 1163
12 2192 1139 1053
13 1763 888 875
14 847 429 418
15 1038 508 530
16 745 367 378
17 1026 489 537
18 1322 666 656
19 2887 1443 1444
20 2651 1338 1333
21 1423 720 703
22 1100 544 556
23 1341 670 671
24 640 327 313
25 1257 643 614
26 1598 813 785
27 3496 1748 1748
மொத்தம்
40403 20299 20104