பேருந்து நிறுத்தம்

 

தற்போதைய பேருந்து நிலையம் 1989 ஆம் ஆண்டில் கட்டப்பட்டது.
பேருந்து நிலையம் விவரங்கள்
பரபளவு

பேருந்து நிலையத்தின் தரம்

பேருந்து நிற்பதற்கான இடங்களின் எண்ணிக்கை

கடைகளின் எண்ணிக்கை
பேருந்து நிலைய இலவச கழிப்பறை
இலவச மூத்திர கழிப்பறை
உயர் மின் கோபுர விளக்கு
காவலர் சோதனை சாவடி
குடிநீர்

:
:
:
:
:
:
:
:
1.70 Acres

Grade – ‘C’

24 Nos.

22 Nos.
10 Seats
10 Seats
1 No
1 No
Provided