நிதி தணிக்கை அறிக்கை

நிதி அறிக்கையை உள்ளடக்கிய நகராட்சியின் கணக்குகள் அரசாங்கத்தால் நியமிக்கப்பட்ட தணிக்கைத் துறையால் ஆராயப்பட்டு தணிக்கை செய்யப்பட்டன. அதன்படி தணிக்கை நடத்தப்பட்டது சிவகங்கை நகராட்சியின் தணிக்கை செய்யப்பட்ட கணக்குகள்.
2016-2017
வருவாய் நிதி குடிநீர் நிதி
கல்வி நிதி
RF TB 16-17

RF-IE-16-17

RF-BS-16-17

Audit-Certificate-16-17

WS TB 16-17

WS-IE-16-17

WS-BS-16-17

 

EE TB 16-17

EE-IE-16-17

EE-BS-16-17

 

2017-2018
வருவாய் நிதி குடிநீர் நிதி
கல்வி நிதி
RF TB 17-18

RF IE 17-18

RF BS 17-18

Audit-Certificate-17-18

WS TB 17-18

WS IE 17-18

WS BS 17-18

 

EE TB 17-18 

EE IE 17-18

EE BS 17-18

 

2018-2019 (Unaudited)
வருவாய் நிதி குடிநீர் நிதி
கல்வி நிதி
RF TB 18-19

RF IE 18-19

RF BS 18-19

Audit-Certificate-18-19

WS TB 18-19

WS IE 18-19

WS BS 18-19

 

EE TB 18-19

EE IE 18-19

EE BS 18-19