நகர மன்ற தீர்மானங்கள்

2018 2019 2020 2021 2022
சனவரி  2019 சனவரி 2020 சனவரி 2021 ஜனவரி
பிப்ரவரி 2019 பிப்ரவரி 2020 தேர்தல் காரணமாக மன்றக் கூட்டம் நடைபெறவில்லை. பிப்ரவரி
மார்ச் 2019 மார்ச் 2020 தேர்தல் காரணமாக மன்றக் கூட்டம் நடைபெறவில்லை. மார்ச்
ஏப்ரல் 2019 ஏப்ரல் 2020 தேர்தல் காரணமாக மன்றக் கூட்டம் நடைபெறவில்லை. ஏப்ரல்
மே 2019 மே 2020 மே 2021 மே
சூன் 2019 சூன் 2020 சூன் 2021 ஜுன்
சூலை 2019 சூலை 2020 சூலை 2021 ஜூலை
ஆகஸ்ட் 2019 ஆகஸ்ட் 2020 ஆகஸ்ட் 2021 ஆகஸ்ட்
செப்டம்பர்  2018 செப்டம்பர் 2019 செப்டம்பர் 2020 செப்டம்பர் 2021
அக்டோபர் 2018 அக்டோபர் 2019 அக்டோபர் 2020 அக்டோபர் 2021
நவம்பர்  2018 நவம்பர் 2019 நவம்பர் 2020
டிசம்பர் 2018 டிசம்பர் 2019
டிசம்பர் 2020