திடக்கழிவு மேலாண்மை

 

உர கிடங்கு 1 No. (10.00 Acres)
வீடு வீடாக சென்று குப்பை வாங்குதல் 1 to 27 Ward
குப்பைகளின் அளவு 20 MT (per day)
தள்ளுவண்டிகளின் எண்ணிக்கை 72 Nos.
டம்பர் ப்லாசெர் பின் எண்ணிக்கை 40Nos.
வாகனங்களின் எண்ணிக்கை
 
மூன்று சக்கர வாகனங்கள் 20 Nos.
டம்பர் ப்லாசெர் 1 Nos.
டிப்பர் லாரி 1 Nos.
மினி டிப்பர் லாரி 1 Nos.
கம்பச்டோர் லாரி 1 Nos.
ஜெட் ரோட்டிங் லாரி 1 No.
ஜே.சி.பி 2 Nos.
ஜீப் 2 Nos.