சாலைகள்

சிவகங்கை நகரத்தில் தற்போதுள்ள சாலைகளின் நிலை
சாலைகள்
தார் சாலை 39.329 K.M.
சிமெண்ட் சாலை 6.621 K.M.
கருங்கள் சாலை 0.070 K.M.
மொத்தம் 46.020 K.M.
நெடுஞ்சாலை துரையின் சாலையின் நீளம் 6.800 K.M.
தேசிய நெடுஞ்சாலையின் நீளம் 0.00 K.M.