கழிவுநீர்

கழிவுநீர்

பாதாள சாக்கடை திட்டம் (UGSS)  
பாதாள சாக்கடை திட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டது (பகுதி / முழுவதும்) முழுவதும்
கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களின் எண்ணிக்கை (No of STPs) 1
கசடு கழிவு சுத்திகரிப்பு நிலையங்களின் எண்ணிக்கை (No of FSTPs) 0
கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தின் தொழில்நுட்பம்  (Technology) ASP
சுத்திகரிப்பு நிலையங்களின் கொள்ளளவு (Capacity of STP) (In MLD) 4.92 மில்லியன் லிட்டர்
கழிவு நீர் குழாய்களின் நீளம்  (கி.மீ.) 53.936 கி.மீ.
ஆள் நுழைவு குழிகளின் எண்ணிக்கை 2170
கழிவு நீரேற்று நிலையங்களின் எண்ணிக்கை (Pumping Station) 2
நீர் உந்து நிலையங்களின் எண்ணிக்கை (No.of Lifting Station) 0
மேற்செல்லும்  ஆள் நுழைவு குழிகளின் எண்ணிக்கை (No.of Lifting Manhole) 0
நீரேற்று குழாய்களின் நீளம்  (Length of pumping main (in Kms) 3.680 கி.மீ.
திட்ட மதிப்பீட்டில் உள்ள வீட்டு இணைப்புகளின் எண்ணிக்கை 15000
வீட்டு இணைப்பு வழங்கப்பட்டவைகளின் எண்ணிக்கை 1650