வரிவிதிப்பு முறையீட்டுக் குழு

வ.எண். நகரமன்ற உறுப்பினர் பெயர் பதவி
1. திருமதி. அன்பரசி ராஜேந்திரன் உறுப்பினர்
2. திருமதி. எஸ்.விஜயலட்சுமி உறுப்பினர்
3. திரு.சு.அன்பரசு உறுப்பினர்
4. திரு. அருண் ஆதி உறுப்பினர்