பொறியியல் பிரிவு

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி)

பதவி
1 ஏ.டி. ஆசீர்வாதம் நகராட்சி பொறியாளர்
2 தே. ஆனந்தன் பணி மேற்பார்வையாளர்
3 சீ. மனோஜ்குமார் பணி ஆய்வாளர்
4 காலிப்பணியிடம் பணி ஆய்வாளர்
5 டி.விநாயகம் மின் பணியாளர்
6 அ. வருண்குமார் குழாய் பொருத்துனர்