பொது சுகாதார பிரிவு

செயல்பாடுகள்:

பிறப்பு மற்றும் இறப்பு சான்றிதழ்களை பதிவு செய்தல் மற்றும் வழங்குதல் திடக்கழிவு மேலாண்மை, சுகாதாரம், பொது சுகாதாரம்.

பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவு செய்தல், பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவுக்கான சான்றிதழ்களை வழங்குதல், வீதிகளை சுத்தப்படுத்துதல், வடிகால் பராமரித்தல், தொற்று நோய்களைக் கட்டுப்படுத்துதல், டி & ஓ வர்த்தகங்களுக்கு உரிமம் உறுதி செய்தல் போன்ற பணிகளை கவனித்து வருகிறார். துப்புரவு ஆய்வாளர், களப்பணி உதவியாளர், சுகாதார மேற்பார்வையாளர்கள் மற்றும் 26 தூய்மைப் பணியாளர்கள் நகராட்சி ஆணையாளருக்கு உதவுகிறார்கள்.

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி)

பதவி
1 எஸ். தேவிபாலா
துப்புரவு ஆய்வாளர்
2 ஜி. நாராயணன் களப்பணி உதவியாளர்
3 எ. பெருமாள் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
4 என். நடராஜன் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
5 டேவிட்
துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
6 எம். ஏழுமலை
துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்