பேருந்து நிறுத்தம்

பரப்பளவு 4147 ச.மீ
பஸ்-ஸ்டாண்ட் டாய்லெட் (கட்டணம்) 8 எண்ணிக்கை
இலவச சிறுநீர் (மாற்று திறனாளி) 1 எண்ணிக்கை
ஹை மாஸ்க் லைட் 1 எண்ணிக்கை
சோடியம் லைட் 6 எண்ணிக்கை
குடிநீர் அளிக்கப்படுகிறது