சாலைகள்

சிமெண்ட் சாலை 27.16 K.M.
தார்சாலை 5.05 K.M.
மண் சாலை  5.80 K.M.
மொத்தம் 31.08 K.M.
நெடுஞ்சாலைகளின் மொத்த நீளம் 8.4 K.M.