விடுதிகள்

JR ஜனா ஹோட்டல்

வேளச்சேரி மெயின் ரோடு, சென்னை – 600073

அருவி ஹோட்டல்

வேளச்சேரி மெயின் ரோடு, சென்னை – 600073

சேலம் RR ஹோட்டல் 

வேளச்சேரி மெயின் ரோடு, சென்னை – 600073

ஸ்டார் பிரியாணி

வேளச்சேரி மெயின் ரோடு, இராஜகீழ்ப்பாக்கம், சென்னை – 600073

அல்ரீப் ஹோட்டல்

வேளச்சேரி மெயின் ரோடு, இராஜகீழ்ப்பாக்கம், சென்னை – 600073

குவாலிட்டி ரெஸ்டாரண்ட்

வேளச்சேரி மெயின் ரோடு, கௌரிவாக்கம், சென்னை – 600073

அம்மா மெஸ்

மாடம்பாக்கம் மெயின் ரோடு, சென்னை – 600073