பொறியியல் பிரிவு

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 பி. வெங்கிடேசன் நகராட்சி பொறியாளர்
2 காலிப்பணியிடம் பொதுப்பணி மேற்பார்வையாளர்
3 காலிப்பணியிடம் பணி மேற்பார்வையாளர்
4 எம். ஜெயக்குமார் ஓட்டுநர்