பொறியியல் பிரிவு

வ. எண் பதவி
1 உதவி பொறியாளர்
2 இளநிலை பொறியாளர்
3 பொதுப்பணி மேற்பார்வையாளர்
4 வயர்மேன்
5 எலக்ட்ரீஷியன்
6 வயர்மேன் உதவியாளர்
7 பிட்டர்
8 மீட்டர் ரீடர்
9 டேன் காக்
10 குடிநீர் தொட்டி காவலர்
11  ஓட்டுநர் – 2