பொது பிரிவு

 

வ. எண் பதவி  
1 மேலாளர்
2 உதவியாளர்
3 இளநிலை உதவியாளர்கள் – 6
4 பதிவறை எழுத்தர்
5 அலுவலக உதவியாளர்  –  (காலிபணியிடம்)
6 இரவுகாவலர்